2009, RUDO SPEMANN-PREIS (TEILNAHME), KALLIGRAFIE / FOTOGRAFIE


Life is Shadow / Safe Oil